Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (11)

Bii Phiêu
huyen phan

Đang theo dõi (8)

Dòng thời gian