Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 84
Điểm GP 0
Điểm SP 55

Người theo dõi (73)

Huy Ngô Tuấn
Mộc Lung Hoa
TFBoys
Thanh Hương Phan

Đang theo dõi (156)

Mộc Lung Hoa
Sách Giáo Khoa
Karry Angel
TFBoys