Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Lương Nhất Chi

Dòng thời gian