Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (1)

Đan Nguyen

Đang theo dõi (0)