Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 54
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 1
Điểm SP 5

Người theo dõi (5)

Trần Linh
Quỳnh Hương
Phan Rion
Đặng Mỹ Khuê

Đang theo dõi (3)