Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 508
Điểm GP 241
Điểm SP 865

Người theo dõi (173)

Đang theo dõi (2)