Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 1
Điểm SP 5

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian