Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Phan Thùy Linh

Câu trả lời:

vecto v =0

Câu trả lời:

504 số