Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 72
Số lượng câu trả lời 56
Điểm GP 11
Điểm SP 35

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (5)

Dòng thời gian