Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 2
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Câu trả lời:

undefined