Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 85
Số lượng câu trả lời 90
Điểm GP 6
Điểm SP 43

Người theo dõi (28)

Đang theo dõi (12)

Linh Phương
Phương An
Nguyen Thi Mai
Bình Trần Thị

Dòng thời gian