Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 1
Điểm SP 1

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)