Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 80
Số lượng câu trả lời 510
Điểm GP 6
Điểm SP 581

Người theo dõi (68)

Đang theo dõi (65)

Nguyen Thi Mai
Sen Phùng
Ngọc Hnue
Trần Minh Nhiên