Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 69
Điểm GP 4
Điểm SP 55

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (3)

Dòng thời gian