Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (5)

Giỏi Chưa Nè
Lê Anh Zippo
Milkyway

Đang theo dõi (2)

Lê Anh Zippo