Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 120
Điểm GP 0
Điểm SP 88

Người theo dõi (20)

ko ten
Mục Cận
Cỏ Bốn Lá

Đang theo dõi (26)