Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 427
Số lượng câu trả lời 1688
Điểm GP 120
Điểm SP 1088

Người theo dõi (126)

Đang theo dõi (116)


1. Đường thẳng đó nhận \(\overrightarrow{n}=\left(1;-2\right)\) làm vecto pháp tuyến và đi qua A (0; 1) nên có phương trình là

x - 2y + 2 = 0

2. Đường thẳng đó nhận \(\overrightarrow{n}=\left(2;1\right)\) làm vecto pháp tuyến và đi qua A(- 1;2) nên có phương trình là

2(x + 1) + y - 2 = 0 hay 2x + y = 0

3. 

a, Phương trình đường cao đỉnh A đi qua A(1; 2) và nhận \(\overrightarrow{BC}=\left(1;-4\right)\) làm vecto pháp tuyến, có phương trình là

x - 1 - 4 (y - 2) = 0 hay x - 4y + 7 = 0

Phương trình đường cao đỉnh B đi qua B(2 ; 0) và nhận \(\overrightarrow{AC}=\left(2;-6\right)=2.\left(1;-3\right)\) làm vecto pháp tuyến, có phương trình là x - 2 - 3y = 0 hay x - 3y - 2 = 0

Phương trình đường cao đỉnh C đi qua C (3 ; - 4) và nhận\(\overrightarrow{AB}=\left(1;-2\right)\) làm vecto pháp tuyến, có phương trình là

(x - 3) - 2 (y + 4) = 0 hay x - 2y - 11 = 0

b, \(\overrightarrow{BC}=\left(1;-4\right)\) ⇒ Đường thẳng BC nhận \(\overrightarrow{n}=\left(4;1\right)\) làm vecto pháp tuyến, BC đi qua B (2 ; 0) nên phương trình đường thẳng BC là

4x + y - 8 = 0

Khoảng cách từ A (1; 2) đến đường thẳng BC là

h = AH = \(\dfrac{\left|1.4+2-8\right|}{\sqrt{4^2+1^2}}=\dfrac{2\sqrt{17}}{17}\)

BC = \(\sqrt{1^2+4^2}=\sqrt{17}\)

Diện tích ΔABC là: SΔABC = \(\dfrac{1}{2}.AH.BC=1\) (đvdt)

c, Tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC là giao điểm của 2 đường trung trực của cạnh AB và cạnh AC. Các bước : 

- Tìm trung điểm của 2 cạnh AB và AC : M và N

- Đường trung trực của AB đi qua M và vuông góc với AB

- Đường trung trực của AC đi qua N và vuông góc với AC

- Nghiệm của hệ hai phương trình đường thẳng AB và AC là tọa độ của tâm đường tròn ngoại tiếp (điểm I)

- Bán kính đường tròn ngoại tiếp : R = IA 

d, Đề sai là cái chắc. Có vô số đường tròn đi qua 2 điểm A và B