Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (2)

Trần Mạnh
Minh Nguyệt