Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 40
Điểm GP 1
Điểm SP 13

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian