Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (1)

My Nguyễn

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Công xã Pari là nhà nước vô sản kiểu mới, của dân, do dân và vì dân vì:

* Cơ cấu tổ chức của bộ máy chính quyền hoàn toàn khác với các thời kì trước:

- Cơ quan cao nhất của nhà nước mới là Hội đồng công xã, tập trung trong tay quyền lập pháp và quyền hành pháp.

- Các ủy ban được thành lập: Quân sự, An ninh xã hội, Đối ngoại, Tư pháp, tài chính, lương thực, thương nghiệp, giáo dục, công tác xã hội, ủy ban Cứu quốc. Đứng đầu mỗi ủy ban là một ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

- Quốc hội và cảnh sát cũ được thay bằng lực lượng an ninh nhân dân.

- Nhà thờ tách khỏi nhà nước, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng.

* Nhà nước của dân

- Cơ quan cao nhất là Hội đồng công xã được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Đại biểu trúng cử hầu hết là công nhân và trí thức tiến bộ đại diện cho nhân dân lao động.

- Công nhân dù không chiếm số đông, nhưng là lực lượng lãnh đạo trong công xã và công nhân là giai cấp cách mạng nhất nắm được lực lượng vũ trang và lôi cuốn tiểu tư sản.

* Nhà nước do dân:

Nhân dân được quyền bầu cử và bãi miễn các cơ quan quyền lực của nhà nước, được tham gia các lực lượng vũ trang để bảo vệ chính quyền.

* Nhà nước vì dân:

Công xã không ngừng chăm lo đời sống nhân dân và đề ra nhiều biện pháp để tổ chức nền kinh tế quốc dân.

- Về kinh tế: thực hiện quyền làm chủ của công nhân đối với xí nghiệp chủ bỏ trốn, những xí nghiệp còn chủ ở lại thì công xã kiểm soát chế độ tiền lương, bớt lao động ban đêm, cấm cúp phạt và đánh đập công nhân, cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân, giải quyết nạn thất nghiệp, ra lệnh hoãn trả tiền nhà, hoãn nợ...

- Về văn hóa xã hội:

+ Công xã quyết định tách nhà thờ ra khỏi những hoạt động của trường học và nhà nước, nhà trường không dạy kinh thánh.

+ Đề ra chế độ giáo dục bắt buộc, không mất tiền cho toàn dân, lập vườn trẻ...

+ Nhiều tổ chức quần chúng ra đời, các câu lạc bộ trở thành nơi liên hệ giữa ủy viên Công xã với nhân dân...