Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Chủ đề:

Ôn tập lịch sử lớp 8

Câu hỏi:

16. Đến giữa thế kỉ XIX, nước Anh được mệnh danh là
A. ”Nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.”. B. ” Nước công nghiệp hiện đại”
C. ” Nước đi tiên phong trong công nghiệp” C. ” Công xưởng của thế giới”
17. Đến giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản Phương tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa nhằm
A. mở rộng lãnh thổ. B. Khai hóa văn minh cho các nước khác.
C. tranh giành thị trường, nguồn nguyên liệu, nhân lực.
D. thỏa mãn nhu cầu thống trị thế giới của giai cấp tư sản.
18. Tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội
A. chiếm hữu nô lệ. B. Nguyên thủy. C. Phong kiến. D. Tư bản.
19. Ấn Độ là nơi tranh chấp của
A. Nhật và Nga. B. Nhật Mĩ. C.Anh và Pháp. D. Anh và Đức.
20. Sự kiện mở đường cho nước Nga chuyển nhanh sang chủ nghĩa tư bản là
A. Nga hoàng ban bố ”Sắc lệnh giải phóng nông nô”. B. Những cuộc bạo động của nông nô.
C. Nước Nga tiến hành cách mạng công nghiệp D. Những cải cách của Nga hoàng.
21. Nga hoàng tiến hành cải cách nông nô vì
A.Yêu cầu phát triển kinh tế đất nước. B. Chính quyền Nga hoàng bước vào thời kì suy yếu.
C. Áp lực của các cuộc bạo động của nông nô. D. Yêu cầu của giai cấp tư sản Nga.
22. Giai cấp tư sản có chủ yếu có nguồn gốc từ
A. Chủ công xưởng, nhà máy, chủ đồn điền. B. Chủ công xưởng, nhà máy, công nhân.
C. Chủ công xưởng, nhà máy, nô tì. D.Chủ công xưởng, nhà máy, nông dân.
23.Giai cấp vô sản có chủ yếu có nguồn gốc từ
A. Nông dân bị phá sản, mất đất. B. Thợ thủ công bị thất nghiệp, phá sản.
C. Nông dân và thợ thủ công bị phá sản. D. Nô lệ bị bắt ở các nước trong chiến tranh.
24. Các cuộc đấu tranh của công nhân thường bị thất bại vì
A. thiếu tính tổ chức. B. nổ ra nẻ tẻ. C. nổ ra khi kẻ thù còn rất mạnh.
D. Chưa có đường lối chính trị rõ rệt và một tổ chức cách mạng lãnh đạo.
25. Khẩu hiệu ” Sống trong lao động, chết trog chiến đấu” được sử dụng trong cuộc khởi nghĩa
A.Khởi nghĩa của công nhân dệt tơ Li-ông. B. Khởi nghĩa của công nhân dệt tơ Sơ-lê-din.
C. Phong trào ” Hiến trương ” D. Khởi nghĩa nông nô ở Nga.
26. Phong trào đấu tranh đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức
A. bỏ trốn tập thể. B. đánh bọn chủ xưởng. C. đập phá máy móc, đốt công xưởng. D. đình công
27. Năm 1831, công nhân dệt tơ Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi quyền lợi
A. được tự do bầu cử. B. Nghỉ ngày chủ nhật có trả lương. C. chống cúp phạt.
D. tăng lương, giảm giờ làm, thiết lập chế độ cộng hòa.
28. Năm 1870, nước Đức tuyên chiến với Phổ vì
A. để lấn chiếm. B. để cướp tài nguyên. C. để mở rộng lãnh thổ.
D.để giảm nhẹ mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức.
29. Khi quân Phổ chuẩn bị tấn công nước Pháp, giai cấp tư sản Pháp thành lập chính phủ lâm
thời với tên gọi
A. ” Chính phủ vệ quốc” B. ” Chính phủ vệ quốc”
C. ” Chính phủ cứu quốc” D. ” Chính phủ yêu nước”.
30. Khi quân đội Đức tiến sâu vào nước Pháp và bao vây Pari, chính phủ lâm thời tư sản đã ra
lệnh cho nhân dân

A. kiên quyết đứng lên chống Đức cuối cùng. B. giải tán lực lượng cũ trang.
C. hãy cứu nguy tổ quốc D. Chấm dứt phòng thủ đất nước.

Chủ đề:

Luyện tập tổng hợp

Câu hỏi:

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the
others.
1. a. papyrus
2. a. ferment
3. a. think
4. a. teacher
5. a. machine

b. appliance
b. delicious
b. grind
b. 1oudspeaker
b. chocolate

c. vacuum
c. shell
c. chip
c. heavy
c. touch

d. marine
d. invention
d. mix
d. bean
d. kitchen

II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or
substitutes for the underlined word or phrase.
6. The facsimile _____ by Alexander Bain in 1843.
a. is invented b. was invented
c. invented d. has been invented
7. First fry the onions______, add the potatoes.
a. than b. then c. after d. before
8. He______a prize in the competition.
a. win b. won c. was won d. has win
9. Who __________ the company?
a. goes b. walks c. jogs d. runs
10. ______ is an instrument for making sounds louder.
a. Loudspeaker b. Recorder c. Facsimile d. Radio
11. The doctor told me _____ more fresh fruit.
a. eat b. to eat c. eating d. ate
12. Can you repair my bike?
a. fix b. use c. adjust d. a&b
13. Coffee was known in Europe_______’Arabian wine’.
a. as b. like c. was d. Ø
14. The information ______.
a. stores b. stored c. is stored d. ate stored
15. I saw a _____ flying overhead.
a. train b. helicopter c. conveyor belt d. coach
III. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
16. The rice grains is husked in the mill to produce brown rice.
A B C D
17. Don’t forget to turn out the lights before leaving the building.
A B C D
18. Follow I and I will show you the way.

A B C D
19. The coffee berries fermented in water for make a strong tasting liquid.
A B C D
20. Ann wanted to know where in order to get a map of the city.
A B C D

Chủ đề:

Luyện tập tổng hợp

Câu hỏi:

Question II. Find the word which has different sound in the part underlined.
1. A. wanted B. washed C. decided D. needed (ed)
2. A. fun B. sun C. surf D. cut (u)
3. A. leisure B. eight C. celebrate D. penalty (e)
4. A. .although B. laugh C. paragraph D. enough (gh)
Question III. Choose the best answer. ( 2.0 points )
1. The Gong Festivals is held ____________ in the Central Highlands.
A. year B. yearly C. annual D. anually
2. YMoan was the greatest pop singer of the ____________ group in Dak Lak Province.
A. Tay ethnic B. Thai ethnic C. Ede ethnic D. Muong
3. He was called “____________ singer of the great woods”.
A. the B. a C. an D. the best
4.Teenagers enjoy listening to music and____________ out with friends.
A. hang B. to hang C. hanging D. hangs
5. Life in a small town is ____________ than that in a big city.
A. less peaceful B. much more peaceful C. much peaceful D. peaceful
6. My mother always tells me that I ___________ be home by 9 p.m.
A. has to B. have to C. have not to D. mustn’t
7. When you eating in India, you_______ use the right hand. Never use the left hand.
A. must B. should C. shouldn’t D. mustn’t
8. ____________ month is the Hoa Ban Festival of the Thai people held in?
A. Which B. When C. How many D. However
Question IV. Give the correct form of the words in brackets:
1. She ____________ wear that costume because it’s the family tradition. (have to)
2. In India, you ______ shake hands with women, especially in rural areas. It’s a taboo.
(must)
3. The wai is the __________ greeting of people in Thailand. (tradition)
4. In Australia, you mustn’t ___________ on a person’s accent. (comment)

Chủ đề:

Luyện tập tổng hợp

Câu hỏi:

Question II. Find the word which has different sound in the part underlined.
(1 point)
1. A. wanted B. washed C. decided D. needed
2. A. fun B. sun C. surf D. cut
3. A. leisure B. eight C. celebrate D. penalty
4. A. A. although B. laugh C. paragraph D. enough
Question III. Choose the best answer. ( 2.0 points )
1. The Gong Festivals is held ____________ in the Central Highlands.
A. year B. yearly C. annual D. anually
2. YMoan was the greatest pop singer of the ____________ group in Dak Lak
Province.
A. Tay ethnic B. Thai ethnic C. Ede ethnic D. Muong
3. He was called “____________ singer of the great woods”.
A. the B. a C. an D. the best
4.Teenagers enjoy listening to music and____________ out with friends.
A. hang B. to hang C. hanging D. hangs
5. Life in a small town is ____________ than that in a big city.
A. less peaceful B. much more peaceful C. much peaceful D. peaceful
6. My mother always tells me that I ___________ be home by 9 p.m.
A. has to B. have to C. have not to D. mustn’t
7. When you eating in India, you_______ use the right hand. Never use the left
hand.
A. must B. should C. shouldn’t D. mustn’t
8. ____________ month is the Hoa Ban Festival of the Thai people held in?
A. Which B. When C. How many D. However
Question IV. Give the correct form of the words in brackets: ( 1.0 point)
1. She ____________ wear that costume because it’s the family tradition. (have to)
2. In India, you ______ shake hands with women, especially in rural areas. It’s a taboo.
(must)
3. The wai is the __________ greeting of people in Thailand. (tradition)
4. In Australia, you mustn’t ___________ on a person’s accent. (comment)
Question V: 1. Read and complete the passage with words in the box. (1.5
point)

In addition Also As I have noted
In my opinion Besides I think
My favorite leisure activity is listening to music.(1)_____________, listening
to music not only helps me relax but also provides me with musical
knowledge. I (2)________ like the time that I can lie lazily in bed, put on the
small earphone with my iPod and enjoy any favorite songs of many kinds of

music: pop, hip-hop, rock or jazz. I like pop music very much because I think it
is gentle and suitable for teenagers. I listen to rock music when I am sad and
after that I feel cheerful and happy. (3)________________ music from other
countries is also good for teenagers to understand other cultures. (4)________
that, the lyrics are easy to understand and interesting. (5)________, it can
improve my English and listening skills. (6)___________, music is an
important part of my life and it helps me love my life more.
2. Read the passage and answer these questions below. (1point)
After retiring, my uncle – a lover of the sea- took up a strange leisure
activity : he spends most mornings at the beach, looking for things that the sea
sends ashore. He says: It’s a multi-beneficial leisure activity. I can get some
exercise, blending, picking up, and walking. I can breathe the fresh air and enjoy
the vastness and quietness of the sea. Sometimes I watch the children playing
beach games and I feel years younger. At the same time, I can also clean the
beach. It’s volunteer work, isn’t it? Many of the things I pick up from the beach
are still useful to someone. I clean them and sell them at the Sunday flea market in
the town nearby. Do you know of any leisure activity that pays? Mine does!
1. When did the writer’s take up this strange activity?
- ……………………………………………………………………………………..
2. Which part of the day does he go to the beach?
-……………………………………………………………………………………..
3. How does he feel watching the children playing beach games?
- …………………………………………………………………………………….
4. What kind of volunteer work does he do?
-…………………………………………………………………………………….
Question VI. Make sentences, using the words and phrases provided
(1.5point)
1. Tippping/ not/ custom/ Viet Nam/ so/ you/ not/ have/ tip/ if/ don’t want.
………………………………………………………………………………………
2. In Brazil/ standard/ tip/ in/ restaurant/ be 10 percent.
…………………………………………………………………………………….
3. The xoe dance/ performed/ the boys and girls/ the hamlets.
………………………………………………………………………………………
4. We/ have/take/ shoes/ when/ we/ inside/pagoda.
……………………………………………………………………………………
5.Nowadays/ teenagers/ rely/ technology/ than/ the/ past.
……………………………………………………………………………………..
6.Life/ the countryside/ changed/ a lot/ the/ ten /years.
………………………………………………………………………………