Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


miklaphuc

Chủ đề:

Ôn tập lịch sử lớp 8

Câu hỏi:

Câu 1. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành của hai giai ấp mới là
A.Giai cấp nông dân và giai cấp vô sản B. Giai cấp nông dân và giai cấp tư sản
C. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản D. Giai cấp địa chủ và giai cấp vô sản.
2. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là
A. Cách mạng tư sản Anh. B. Cách mạng Hà Lan C. Cách mạng tư sản Pháp
D. Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Băc Mĩ.
3. LÃnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là
A. tư sản và nông dân. B. Tư sản và nông nô. C. Tư sản và vô sản. D. Tư sản và quý tộc mới.
4. Sự kiện lịch sử đánh dấu sự kết thúc của cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là :
A. việc thiết lập một nền cộng hòa ở Anh. B. Chế độ độc tài quân sự được thiết lập.
C. chế độ quân chủ lập hiến ra đời. D. Crom-oen được bầu làm chỉ huy quân đội Quốc hội.
5. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm những đẳng cấp
A. Tăng lữ, quý tộc, nông dân. B. Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba
C. Tăng Lữ, Quý tộc, tư sản D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác.
6. Ở Pháp, vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn là
A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê. B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te.
C. Vôn-te, Rút-xô, Mông-te-xki-ơ. D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.
7. Sự kiện mở đầu thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là
A. tấn công vào Pháo đài Ba-xti. B. giải phóng Pari.
C. Tấn công vào Véc-xai D. Vua lui bị xử tử
8. Phái Lập Hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền đã làm được
A. Phế truất vua lu-i XVI B. Thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.
C. Hạn chế quyền vua. D. Xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân
9. Mặt hạn chế của tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền
A. Chỉ phục vụ quyền lực của giai cấp tư sản. B. Phục vụ cho quyên lợi của giai cấp công nhân.
C. Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến.
D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.
10. Cách mạng Pháp năm 1789 mang tính chất là
A. Cách mạng giải phóng dân tộc. B. Cách mạng tư sản.
C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng dân chủ nhân dân.
11. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã diễn ra đầu tiên ở
A. Mĩ. B. Pháp C. Anh. D. Đức
12. Cách mạng công nghiệp ở Anh đã
A. chuyển từ nền sản xuất thủ công sang sản xuất nông nghiệp
B. chuyển từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất bằng máy móc.
C. chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang buôn bán.
D. chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp.
13. Ngành được sử dụng máy móc đầu tiên trong cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh là
A. Đóng tàu. B. Nghành dệt. C. Thuộc da D. Khai mỏ.
14. Năm 1764, người phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni là
A. Giêm Ha-gri-vơ. B. Ác-crai-tơ. C. Giêm Oát. D. Gien-ni.
15. Năm 1784, cách mạng công nghiệp Anh đã ghi dấu ấn quan trọng là
A. Cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở Anh.

B. Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa.
C. Giêm oát phát minh ra máy hơi nước.
D. Nước Anh trở thành công xưởng của thế giới.

miklaphuc

Chủ đề:

Luyện tập tổng hợp

Câu hỏi:

IV. Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces.
Computers are very (21)____, but they also can (22) _____ problems. One kind of
problem is with the computer’s memory. It is not perfect, so (23) ____ computers lose
(24)______information. (25)_____ problem is with the machinery. Computers are
machines, and (26)_____can break down. When computers break down, they
(27)______erase information, like chalk on a blackboard. Or they may stop doing
anything at all. And there is another different kind of problem with computers. Some
doctors say they may be bad for your (28)_____. They say you should computers all day.
21. a. Useful b. careful c. helpful d. a&c
22. a. make b. cause c. do d. take
23. a. nearly b. hardly c. never d. sometimes
24. a. boring b. interesting c. important d. amusing
25. a. Other b. Another c. Some d. Many
26. a. computers b. machines c. problem d. information
27. a. may b. must c. should d. need to
28. a. health b. healthy c. healthful d. healthily
V. Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers
each of the questions about it.
The first computers were very large machines. Now computers come in all shapes and
sizes. There were still big computers for companies or universities. There are other
special computers for factories. These large computers tell the factory machines what to
do. But there are also small personal computers to use at home or in an office. There are
even computers in telephones, television sets, and cars. These computers have to be very
small. They are so small you cannot even see all their parts.
29. The first computers were _______.
a. tiny b. huge
c. in all shapes and sizes d. all are correct
30. There are computers
a. for companies and universities
b. to use at home
c. in telephones, television sets, and cars
d. all are correct
31. What does the word ‘they’ in line 7 refer to?
a. telephones b. television sets
c. cars d. computers
32. What is the passage written about?
a. old computers b. modern computers
c. computers’ shapes d. computers’ sizes
33. Which of the following is true?
a. The first computers were very large.
b. Nowadays, there are only small computers.
c. All modern computers are so small that you cannot see all their parts.
d. Modern computers have the same size.

miklaphuc

Chủ đề:

Luyện tập tổng hợp

Câu hỏi:

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the
others.
1. a. save b. same c. campus d. dangerous
2. a. document b. knob c. store d. proper
3. a. computer b. button c. discuss d. plug
4. a. know b. how c. now d. power
5. a. screen b. jack c. socket d. click
II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or
substitutes for the underlined word or phrase.
6. Tom has____had lunch, so he isn’t very hungry.
a. already b. yet c. still d. since
7. Marie____,at the age of 86, in 1964.
a. dies b. has died c. died d. was died
8. The little girl’s tooth came____when she bit into the apple.
a. out b. off c. of d. on
9. He has no idea how to manage people.
a. doesn’t know at all b. doesn’t care about
c. doesn’t think about d. doesn’t take care of
10. Ann no longer works here.
a. no more works here b. doesn’t still work here
c. doesn’t work here any more d. still works here
11. Peop1e were warned to stay_____the streets.
a. out b. of c. off d. on
12. Our baby ______to talk yet.
a. doesn’t start b. didn’t start
c. hasn’t started d. isn’t starting
13. ______is the part of a country with hills and mountains.
a. Highland b. Reef c. Valley d. Bay
14. Please _____ the TV before you go to bed.
a. plug b. unplug c. turn out d. come out of
15. He took the early flight London.
a. for b. towards c. to d. come
III. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
16. Did you ever learn playing a musical instrument as a child?
A B C D
17. Please discuss about it with your father and tell me what you decide.
A B C D
18. Two miles of the coast, we sailed right into the storm.
A B C D
19. Trains running amongst Boston and New York were delayed.
A B C D
20. The flight between New York to London took about 5 hours.
A B C D

miklaphuc

Chủ đề:

Luyện tập tổng hợp

Câu hỏi:

Question IV. Choose the correct word for each blank in the following passage.
Spring is a time when there are many festivals in our country. Among them, Hoa Ban
Festival is the most beautiful and interesting and it takes place in Lai Chau. It is typical of
the (1)………life of the Thai people. In the second lunar month of the year, when it (2)
……..warmer and hoa ban - a kind of beautiful flower in the northwest mountainous area
- blossoms, Hoa Ban Festival is (3)………... This is a great time for everyone, (4)
…………… for boys and girls. The boy (4)………… the most beautiful flower and gives
it to his girlfriend. This is not only a time for love but also for the Thai people to
(5)………..for good crops, for happiness, and express their special thanks to the Gods and
(6) …………... The festival is always full of songs and prayers.
1. A .minor B. cultural C. custom D. festival
2. A. gets B. goes C. comes D. runs
3. A. seen B. arranged C. observed D. celebrated
4. A. largely B. especially C. generally D. typically
5. A. ask B. look C. pray D. call
6. A. fathers B. relatives C. families D. ancestors
Question V . Combine each pair of sentences to make one sentence, using the words
given in brackets.
1.Lang Lieu couldn’t buy any special food . He was very poor. (BECAUSE)
………………………………………………………………………………..…..
2.During Tet, Vietnamese people buy all kinds of sweets. They make Chung cakes as
well.(SO)
………………………………………………………………………………..…..
3.The Hung King Temple Festival was a local festival. It has become a public holiday in
Viet Nam since 2007.(HOWEVER)
…………………………………………………………………………………..…..

miklaphuc

Chủ đề:

Luyện tập tổng hợp

Câu hỏi:

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined. ( 1
point)
1. A. mention B. question C. action D. education
2. A. listened B. opened C. wanted D. lived
3. A. community B. computer C. museum D. customs
4. A. needed B. opened C. wanted D. decided
Question II. Choose the best answer A, B, C , or D to complete the sentences.
1. You should ____________ information about a custom or tradition.
A. finds B. found C. finding D. find
2. A tradition is something we do that is special and ____________ down through the
generations.
A. to passed B. passed C. passing D. is passing
3. In the UK, there are lots of customs for table manners. For example, We
____________ use
a knife and fork at dinner.
A. have to B. are having C. has to D. having to
4. In Viet Nam, you____________ use only the first name to address people older than
you.
A. should B. must C. shouldn’t D. have to
5. At the Mid-Autumn Festival ,kids can sing, dance, and enjoy moon-cakes ;
____________, every child likes it very much.
A. However B. Moreover C. Because D. Therefore
6. In 2010, Ha Noi____________ its 1000 th anniversary.
A. celebrated B. commemorated C. worshipped D. remembered
7. Tet is an occasion for family____________ in Viet Nam.
A. visitings B. Meeting C. reunions D. seeings
8. ____________ spring comes, many Vietnamese villages prepare for a new festival
season.
A. While B. When C. Nevertheless D. However
9.People burn incense to show respect to their ____________ during Tet.
A. relatives B. ancestors C. friends D. neighbors
10.The Le Mat Festival ____________ the founding of the village.
A. worships B. commemorates C. performs D.preserves
Question III. Give the correct form of the following verbs: ( 2.0 points)
1.Peter ____________ ________ football yesterday.
(play)

2. When I came, the whole family _________ _____ dinner around a big dining table. (have)
3. Children should_____________ things from adults with both hands. (take)
4. My father and I __________ up at 5 o’clock every morning. (get)
5. They _________________ English at the moment. ( learn)

4
6.We ____________________ to Hung King Festival since last Sunday. (go)
7. Before leaving the dinner table, _________your son ________ ask for permission? (have to)
8.When I ___________ ,the whole family was having dinner around a big dining table. (come)

miklaphuc

Chủ đề:

Luyện tập tổng hợp

Câu hỏi:

Question V: 1. Read and complete the passage with words in the box. (1.5 point)
In addition Also As I have noted
In my opinion Besides I think
My favorite leisure activity is listening to music.(1)_____________, listening to music
not only helps me relax but also provides me with musical knowledge. I (2)________
like the time that I can lie lazily in bed, put on the small earphone with my iPod and
enjoy any favorite songs of many kinds of music: pop, hip-hop, rock or jazz. I like pop
music very much because I think it is gentle and suitable for teenagers. I listen to rock
music when I am sad and after that I feel cheerful and happy. (3)________________
music from other countries is also good for teenagers to understand other cultures.
(4)________ that, the lyrics are easy to understand and interesting. (5)________, it
can improve my English and listening skills. (6)___________, music is an important
part of my life and it helps me love my life more.
2. Read the passage and answer these questions below. (1point)
After retiring, my uncle – a lover of the sea- took up a strange leisure activity : he
spends most mornings at the beach, looking for things that the sea sends ashore. He says:
It’s a multi-beneficial leisure activity. I can get some exercise, blending, picking up, and
walking. I can breathe the fresh air and enjoy the vastness and quietness of the sea.
Sometimes I watch the children playing beach games and I feel years younger. At the
same time, I can also clean the beach. It’s volunteer work, isn’t it? Many of the things I
pick up from the beach are still useful to someone. I clean them and sell them at the
Sunday flea market in the town nearby. Do you know of any leisure activity that pays?
Mine does!
1. When did the writer’s take up this strange activity?
- ……………………………………………………………………………………..
2. Which part of the day does he go to the beach?
-……………………………………………………………………………………..
3. How does he feel watching the children playing beach games?
- …………………………………………………………………………………….
4. What kind of volunteer work does he do?
-…………………………………………………………………………………….
Question VI. Make sentences, using the words and phrases provided (1.5point)
1. Tippping/ not/ custom/ Viet Nam/ so/ you/ not/ have/ tip/ if/ don’t want.
………………………………………………………………………………………
2. In Brazil/ standard/ tip/ in/ restaurant/ be 10 percent.
…………………………………………………………………………………….
3. The xoe dance/ performed/ the boys and girls/ the hamlets.
………………………………………………………………………………………
4. We/ have/take/ shoes/ when/ we/ inside/pagoda.
……………………………………………………………………………………
5.Nowadays/ teenagers/ rely/ technology/ than/ the/ past.
……………………………………………………………………………………..
6.Life/ the countryside/ changed/ a lot/ the/ ten /years.
………………………………………………………………………………