Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 0
Điểm SP 15

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Chibi Usa