Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 59
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)