Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 46
Điểm GP 0
Điểm SP 28

Người theo dõi (455)

An Sơ Hạ
Chu Diệu Linh
Trinh Lê

Đang theo dõi (2)

Chii Bé