Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 245
Số lượng câu trả lời 81
Điểm GP 0
Điểm SP 47

Người theo dõi (65)

Đang theo dõi (67)