Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 43
Số lượng câu trả lời 322
Điểm GP 53
Điểm SP 377

Người theo dõi (57)

Đang theo dõi (0)