Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 3
Điểm SP 6

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian