Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 1
Điểm SP 79

Người theo dõi (1)

Demon

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian