Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 26
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (1)

Đăng Khoa Tuấn

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian