Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 4
Điểm SP 18

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian