Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (49)

Đang theo dõi (50)

Tú Uyên
Đinh Hà
Vũ Thị Nhung