Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 1
Điểm SP 7

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (3)

vermouth
Như Nguyễn