Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (1)

Uye-n B-ii

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Câu trả lời:

* Chứng minh: Ấn Độ là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại

- Tôn giáo: Đạo Phật và Đạo Hin đu (Ấn Độ giáo)

+ Đạo phật ra đời thế kỉ VI TCN tại thành phố Ka pi la va xtu (vùng đông bắc Ấn) do nhà hiền triết Sít đác ta, sau trở thành Phật tổ hiệu là Sa ky a Mu - ni (Thích Ca mau ni) sáng lập. Đạo Phật truyền bá mạnh mẽ dưới thời A-sô-ca, tiếp tục dưới triều đại Gúp - ta, Hác - sa đến thế kỉ VII. Truyền bá sang nước Trung Quốc, Đông Nam Á.

+ Đạo Hin đu: là tôn giáo cổ xưa nhất và lớn nhất Ấn Độ. Hiện nay, 95% tín đồ đạo Hin đu sống ở Ấn Độ. Ra đời khoảng thiên niên kỉ thứ nhất trước công nguyên và phát triển, thờ 4 vị thần: bộ ba thần Brama (thần sáng tạo thế giới), thần Visnu (thần bảo hộ), thần Si-va (thần Hủy diệt) và Inđra (thần Sấm sét).

- Kiến trúc: Xuất hiện kiến trúc phật giáo tiêu biểu là Chùa hang A-gian-ta, tượng phật. Xuất hiện nhiều kiến trúc Hin-đu giáo với điển hình tháp nhọn nhiều tầng, được trang trí tỉ mỉ bằng các bức phù điêu tiêu biểu như Đền Vi-xva-na-tha, lăng Ta-giơ Ma-han, thành đỏ La Kila.

- Chữ viết: Ra đời sớm 3000 năm TCN ở lưu vực sông Ấn, 1000 năm ở lưu vực sông Hằng, ban đầu chữ Bra-hmi sau nâng lên thành chữ Sanskrit (Phạn) dùng phổ biến dưới thời Gúp-ta trong viết văn bia, góp phần truyền bá văn hóa Ấn Độ ra bên ngoài.

- Văn học: với các giáo lí, chính luận, luật pháp có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hộ và sáng tác văn thơ. Tiêu biểu như Sê-kun-tu-la của  La-li-da-sa, hai bộ sử thi Ma-ha-bha-ra-ta; Ra-ma-ya-na.

- Toán học, y học xuất hiện chữ số 0 huyền diệu và ngành giải phẫu y học.

* Những nơi được sự ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa truyền thống Ấn Độ.

- Tất cả các lĩnh vực văn hóa của Ấn Độ đều ảnh hưởng đến nhiều nước Châu Á, đặc biệt có ảnh hưởng sâu sắc toàn diện đến văn hóa các nước Đông Nam Á. Những ảnh hưởng đó bắt đầu từ những thế kỉ đầu công nguyên do các thương nhân, các nhà truyền đạo... sang giao lưu buôn bán, du lịch truyền bá tôn giáo...

+ Đầu tiên là chữ viết, ban đầu tộc người Đông Nam Á tiếp thu, sử dụng chữ Phạn như chữ viết chính thống, về sau họ sáng tạo lên chữ viết riêng của mình dựa trên cơ sở của chữ Phạn như chữ Chăm cổ của người Chăm, chữ của người Campuchia...

+ Văn học: trên cơ sở chữ Phạn, dòng văn học Hinđu truyền bá vào Đông Nam Á (văn học viết và truyền miệng)...

+ Tôn giáo: nhiều dân tộc Đông Nam Á chịu ảnh hưởng, đi theo đạo Bà-la-môn, đạo Phật của Ấn Độ như VIệt Nam, Lào, Campuchia...

+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc: thể hiện sự ảnh hưởng rõ nét như Tháp Chàm (Việt Nam), Ăng co Vát (Campuchia)... chịu ảnh hưởng của kieru kiến trúc Hinđu giáo, kiến trúc Phật giáo của Ấn Độ cũng có ở hầu hết các nước Ấn Độ như tháp (stupa), tượng Phật...

* Nhận xét

Tuy văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến Đông Nam Á song các dân tộc Đông Nam Á trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc văn hóa Ấn Độ, sáng tạo ra nền văn hóa riêng đậm đà bản sắc dân tộc của mình.

Câu trả lời:

* Hoàn cảnh Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước:

Năm 1858, thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên ở Đà Nẵng báo hiệu thời kì xâm lược nước ta. Triều Nguyễn đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác rồi lần lượt chấp nhận sự cai trị của thực dân Pháp trên đất nước ta.

Mặc dù vậy, nhân dân ta vẫn luôn đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Tiêu biểu cho những cuộc đấu tranh lâu dài và bền bỉ là phong trào Cần vương thế kỉ XIX. Nhưng cuối cùng phong trào Cần vương bị thất bại, ngọn cờ cứu nước theo khuynh hướng phong kiến không còn phù hợp nữa.

Tiếp theo phong trào Cần vương là những cuộc đấu tranh  của các văn thân, sĩ phu yêu nước từ đầu thế kỉ XX theo khuynh hướng dân chủ tư sản, nhưng rồi cũng bị thất bại.

Cách mạng Việt Nam đang bị khủng hoảng về đường lối cứu nước.

Đứng trước hoàn cảnh trước mắt, nhà tan lại được chứng kiến những cuộc đấu tranh yêu nước của các bậc tiền bối bị thất bại. Tất cả đã hun đúc trong Nguyễn Ái Quốc quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước.

* Quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác so với những người đi trước.

Các bậc sĩ phu và văn thân yêu nước trước đây đi tìm đường cứu nước chủ yếu là dựa vào các nước để giúp Việt Nam chống Pháp. Chẳng hạn, Phan Bội Châu sang Nhật Bản để dựa vào Nhật giúp Việt Nam đánh Pháp, hay học tập những kinh nghiệm của Nhật để về lãnh đạo đồng bào ta chống Pháp.

Còn quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là quá trình khảo sát, quá trình lựa chọn.

+ Nguyễn Ái Quốc đến nhiều nước, tìm hiểu các cuộc Cách mạnh đã diễn ra trên thế giới.

+ Từ đó, Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận: Cách mạng tư sản Pháp, Cách mạng Mĩ là những cuộc cách mạng "chưa tới nơi". Người ta đã cách mạng hàng trăm năm rồi mà dân chúng vẫn còn khổ cực đang toan tính làm lại cách mạng khác.

+ Cuộc cách mạng "tới nơi" mà Nguyễn ái Quốc tìm kiếm là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đồng thời là giải phóng người lao động.

Đó là lí do để Người khẳng định Việt Nam phải đi theo Cách mạng tháng Mười Nga vào năm 1920, khi mà Người đọc sơ thảo, Luận cương của Lê-nin vấn đề dân tộc và thuộc địa.