Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 32
Điểm GP 4
Điểm SP 14

Người theo dõi (2)

quân phùng
Lê Quang Sáng

Đang theo dõi (3)

Thiet Nguyen
Song Minguk
Vũ Thị Phương

Dòng thời gian