Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 6
Điểm SP 44

Người theo dõi (23)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian