Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 44
Số lượng câu trả lời 31
Điểm GP 1
Điểm SP 21

Người theo dõi (18)

Đang theo dõi (6)

Kieu Anh
Linh Phương
Jesseanna