Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 50
Điểm GP 40
Điểm SP 142

Người theo dõi (23)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian