Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 47
Số lượng câu trả lời 66
Điểm GP 4
Điểm SP 34

Người theo dõi (17)

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian