Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 220
Số lượng câu trả lời 91
Điểm GP 6
Điểm SP 27

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (49)

Dòng thời gian