Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 150
Điểm GP 13
Điểm SP 349

Người theo dõi (45)

Đang theo dõi (13)

Sone Yoonsic
Hà Đức Thọ
Ngọc Hnue

Dòng thời gian