Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (1)

Chu Diệu Linh

Đang theo dõi (1)

Đỗ Thanh Hải