Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 25
Điểm GP 13
Điểm SP 32

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian