Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 50
Điểm GP 0
Điểm SP 30

Người theo dõi (17)

Đang theo dõi (10)

Dòng thời gian