Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 31
Điểm GP 37
Điểm SP 71

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian