Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 73
Điểm GP 4
Điểm SP 23

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian