Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 600
Điểm GP 7
Điểm SP 98

Người theo dõi (10)

_ΗΑRRY_®¥
boy not girl
Duong
quynhdovu2007
Kenaki Ken

Đang theo dõi (1)

Phong Thần