Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 108
Điểm GP 0
Điểm SP 40

Người theo dõi (12)

HA HAI DUONG
Taehyung Kim
Tôi là ...?

Đang theo dõi (4)