Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Hiếu

Đang theo dõi (1)

Vương Thiên Dii

Dòng thời gian