Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 365
Điểm GP 1
Điểm SP 227

Người theo dõi (83)

Đang theo dõi (89)